ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่ตั้ง 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

1166

consumerocpb.mail.go.th