ทำความรู้จัก OCPB Connect ..กันหน่อย

OCPB Connect แอพพลิเคชั่นให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค ที่ได้รวบรวมข้อมูล จากหลากหลายหน่วยงานให้สามารถเรียกดู เข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ การขึ้นทะเบียนจดแจ้งประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพ เรียกดูและเข้าถึงข้อมูลการเตือนภัยสินค้า บริการ องค์ความรู้ ข่าวสาร รวมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และยังตรวจสอบการบริการ เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ยออนไลน์ โดยประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่

  • หมวดที่ 1 ตรวจสอบผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพ
  • หมวดที่ 2 เตือนภัยสินค้า องค์ความรู้ และข่าวสาร
  • หมวดที่ 3 วิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
  • หมวดที่ 4 บริการ และคุ้มครองผู้บริโภค
OCPB Connect