การพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุมผ่าน
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 | เวลา 08.30 - 16.00 น.
img
  • 08.30 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ (ออนไลน์)
  • 09.30 น.
พิธีเปิดโครงการฯ
โดย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวรายงาน โดย
img
นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • 09.30 – 10.00 น.
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการภารกิจด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคในส่วนภูมิและท้องถิ่น”
img
โดย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
img
  • 10.00 – 11.00 น.
การบรรยาย หัวข้อ
“นโยบายและแนวทางการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น”
img
โดย นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • 11.00 – 12.00 น.
การอภิปราย หัวข้อ
“การบริหารจัดการการเชื่อมโยง เรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคในส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น”
img
นายฐิตินันท์ สิงหา
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมการ คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
img
นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์
ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริม การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 1
img
นายปฐวี เยาวลักษณ์
ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริม การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 2
วิทยากรผู้ดําเนินรายการ
นางสาวโสภิตา โตไร่
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
  • 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
  • 13.00 – 16.00 น.
การอภิปราย หัวข้อ
“กระบวนการและขั้นตอนการจัด การเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น”
img
นายฐิตินันท์ สิงหา
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมการ คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
img
นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์
ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริม การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 1
img
นายปฐวี เยาวลักษณ์
ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริม การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 2
วิทยากรผู้ดําเนินรายการ
นางสาวโสภิตา โตไร่
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ