เงื่อนไขการใช้บริการ


             สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) (OCPB) ขอให้ท่านทำความเข้าใจ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่สำนักงานปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ OCPB Connect ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ที่อยู่อีเมล (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ ความชอบ (Preferences/ Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของข้อมูลอื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เท่านั้น

2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้ โดยเพียงแต่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบในหน้าเว็บ

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผบริโภคส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ (ของหน่วยงาน) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสียหรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ (หน่วยงาน)

 

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่อยู่ : 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 1166

กรุณากดยอมรับเงื่อนไข
กรุณากรอก ชื่อ - นามสกุล
กรุณากรอก E-mail

บัญชีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้

หน่วยงาน รายการบัญชีข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ตรวจสอบข้อมูลสปา
ตรวจสอบข้อมูลที่พัก
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช
ใบอนุญาต พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
ใบอนุญาต พ.ร.บ. ปุ๋ย
ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้เลขนิติบุคคล
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกดำเนินคดีตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล
ข้อมูลการจดทะเบียนขายตรง
ข้อมูลการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง
ข้อมูลสถานะคดี
ข้อมูล​สำนวนคดี​และการติดตามสำนวนคดี
ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร
ข้อมูลทะเบียนเป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง
ข้อมูลใบอนุญาตการเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์สำอาง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา
ข้อมูลทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน
ข้อมูลสถานะใบอนุญาตนายหน้า
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ให้คำปรึกษาออนไลน์ จาก อย.
ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต มอก.
ตรวจสอบใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากตาม มอก.บังคับ
ข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
ข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว