เงื่อนไขการใช้บริการ


             สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) (OCPB) ขอให้ท่านทำความเข้าใจ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่สำนักงานปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ OCPB Connect ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ที่อยู่อีเมล (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ ความชอบ (Preferences/ Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของข้อมูลอื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เท่านั้น

2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้ โดยเพียงแต่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบในหน้าเว็บ

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผบริโภคส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ (ของหน่วยงาน) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสียหรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ (หน่วยงาน)

 

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่อยู่ : 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 1166

กรุณากดยอมรับเงื่อนไข
กรุณากรอก ชื่อ - นามสกุล
กรุณากรอก E-mail

บัญชีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้

หน่วยงาน รายการบัญชีข้อมูล
ระบบสืบค้นข้อมูลใบอนุญาตโฆษณา ของ อ.ย.
ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของ กสทช.
ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้เลขนิติบุคคล
เรื่องน่ารู้เพื่อผู้บริโภค จาก กสทช.
ระบบร้องเรียน อย.
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา
สถิติเรื่องร้องเรียนผู้บริโภค
รับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคออนไลน์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกดำเนินคดีตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล
ข้อมูลการจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง
ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ สปน. (1111)
การรับ-ส่ง เรื่องร้องทุกข์ระหว่างหน่วยงาน
ข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
ข้อมูลสถานะคดี
ข้อมูล​สำนวนคดี​และการติดตามสำนวนคดี
ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลทะเบียนเป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง
ข้อมูลใบอนุญาตการเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
ระบบร้องเรียน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อมูลการจดทะเบียนขายตรง
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์สำอาง
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน สบส.
ข้อมูลการจดทะเบียนตลาดแบบตรง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ตรวจสอบข้อมูลที่พัก
ตรวจสอบข้อมูลสปา
ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา
ข้อมูลทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน
ข้อมูลสถานะใบอนุญาตนายหน้า
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ให้คำปรึกษาออนไลน์ จาก อย.
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต มอก.
ตรวจสอบใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
สื่ออินโฟกราฟิก จาก สมอ.
เอกสารเผยแพร่ จาก สมอ.
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน กรมการท่องเที่ยว
คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากตาม มอก.บังคับ
ข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
ข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมการค้าภายใน
ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว